Till innehåll på sidan

Skolans historia

Stockholms Transport- och Fordonstekniska Gymnasiums tillkomst hösten 2005 var ett politiskt beslut om att förändra och förbättra gymnasieutbildningen i Skärholmens-området. I det politiska beslutet skulle fyra områden prioriteras:

  • En pedagogik som leder till en hög måluppfyllelse för de elever som utbildningen avser, baserad på erfarenhet och vetenskaplig grund. Med det som bakgrund valde rektor Hans Cederberg metoden Problembaserat lärande (PBL) som utgår från yrkesinriktningen och där alla ämnen är inriktade  mot fordon och transport utifrån en helhet.  Av de elever som avslutade sin utbildning vid Skärholmens gymnasiums fordonsinriktning 2005 fick 20%  slutbetyg.  Av de första eleverna som gick ut i Stockholms Transport- och Fordonstekniska gymnasiums år 2008 fick 96 % slutbetyg.
  • En anställningsform för all personal på skolan som liknar den bransch som utbildningen avsåg. Det kom att innebära att all personal har semestertjänster med 40 timmars arbetsvecka och att all tid som förberedelser, planering. o.s.v. sker på skolan.
  • Att utbildningen skall ske tillsammans med de företag som är representerade i Skärholmen/ Sätra/Kungens Kurvaområdet. Detta för att de elever som går utbildningen skall vara anställningsbara. Idag köper skolan dagsaktuell kompetens från företag som skolan samverkar med. De elever som går och genomför sin utbildning får anställning hos de företag som skolan samverkar med.
  • Att utbildningen skall verka utifrån Söderortsvisionens anda. Skolan har idag två enheter, en är lokaliserad i Skärholmens Centrum. Där startar alla årskurs 1 elever sin utbildning. På enheten i Kungens Kurva går årskurs två och tre, samt vuxna elever. Vid invigningen i september 2007 deltog tidigare borgarrådet Erik Nilsson och nuvarande borgarråd Lotta Edholm tillsammans med Huddinge Kommuns ordförande i fullmäktige. En stor del av eleverna kommer från krans kommuner som Huddinge, Botkyrka Salem, Ekerö, Nykvarn och Södertälje, helt i Söderortsvisionens anda.

Från starten 2005 har skolan vuxit snabbt från 84 elever till idag 230 ungdomselever och ca 130 vuxna elever.  Detta speglar ekonomin som vuxit från 5 miljoner till idag  ca 30 miljoner kronor.

När STFG startade samverkade skolan med ett 10- tal företag till att i dag ha mer än 200 företag involverade i verksamheten. Det är ett för stort antal företag vilket gör att ambitionen måste vara att minska antalet företag men bygga ett närmre samarbete med resterande företag med syfte att ytterligare höja utbildningskvaliteten. Under våren 2009
så beslöt Utbildningsförvaltningen att lägga ner fordonsutbildningen vid Enskede Gårds gymnasium för att flytta över resterande fordonsutbildning till STFG.

I samband med detta övertog STFG även branschkontakten med Scania som tidigare djupt involverad i utbildningen vid Enskede Gård. Till det engagemanget hörde även projektet Global Citizen representerad genom Lennart Kågestam , Utbildningsförvaltningen och  Staffan Ärlebo,  Maria Jobenius, Jenny Engvall, Scania.

Från och med hösten 2009 startade ett omfattande samarbete mellan Scania och STFG vilket resulterat att tre elever från STFG representerade Utbildningsförvaltningen och Scania under Världsutställningen i Shanghai juni 2010. Samtliga av dessa elever är idag anställda på Scania. Under vistelsen i Kina ingick en fyra veckors praktik för eleverna på Scanias anläggningar i Kina. Bland annat så deltog och träffade eleverna lärare på den skola som Scania tillsammans med Staden Guangzho håller på att bygga upp i Guangzho.

Eleverna från STFG skapade en nyfikenhet om det svenska utbildningssystemet och samarbetet mellan STFG och Scania. De beslutande vid Dragon School i Guangzho beslöt att besöka Sverige för att ta del av hur det svenska utbildningssystem fungerade, samt hur företag som Scania kunde vara involverade i utbildningen.  I samband med detta tog Scania beslutet att anställa en projektledare från Sverige (en pensionerad lärare från tunga mekanikersidan). Eftersom att engagemanget och viljan att göra något bra hela tiden ökade från såväl Kina som från Scanias sida. Fram till idag har STFG tagit emot besökande grupper från Kina vid tre tillfällen med en allt högre representationsnivå.

Scania använder sig idag av STFG som modellskola tillsammans med den egna skolan som finns på Scanias område i Södertälje (MTG). I den planering som finns idag är tanken att lärare från Dragon School i Guangzho skall följa/ skugga våra lärare samt lärare på skolan i Södertälje under 4-6 veckor under hösten 2012 och våren 2013. Även praktik på Scanias anläggning i Hovsjö ingår, där en av de lärare STFG hyr från Scania arbetar. Tanken är att detta återupprepas med nya lärare under hösten 2013 och våren 2014.

Varför är Scania och Kinas utbildningsväsen intresserade av samarbetet med Stockholms  Stad genom Stockholm Transport- och Fordonstekniska gymnasium?

Förmodligen beror det bland annat på skolans arbetssätt.  Genom att skolan utgår utifrån en begriplig helhet med samarbete, och integration med den verklighet som företagen utgör. Stadens ambition om en utbildning och en stad i världsklass är förmodligen också en faktor.  De tre elever som gjorde sin praktik i Kina har bidragit till en positiv bild av det svenska utbildningssystemet och Stockholms stads skolor.  Genom att kunna kommunicera på engelska, arbeta självständigt, förstå komplexa system och ändå ha en ödmjuk inställning med viljan att lära sig andra länders kultur har dessa tre elever med sina lärare och skolledning gjort detta möjligt.

Nu får vi återkoppling från Scania om att intresset för detta har spridit sig till regionnivå i Kina. Man vill att andra städer vill få till samma utveckling av sitt skolsystem med skolor integrerade med Scania. Vi hoppas att vi från Stockholm Stad och specifikt STFG kan bidra till detta.

Vad vinner vi inom Utbildningsförvaltningen och STFG på detta samarbete och vad har vi sett hittills?

Vi ser att ungdomar som går hos oss på STFG får en mycket bra och branschnära utbildning som ger arbete med en global förståelse om att Sverige lever på att exportera varor och tjänster!

Vi hoppas också att genom att få omvärldens blickar på oss ska skärpa utbildningen ytterligare. Dessutom får vi kritiskt granskande vänner genom Scania och övriga företag. Det är nödvändigt och gynnar våra elever på sikt.

Sist men inte minst har vi fått ett kvitto på att den satsning som gjordes 2005 med rätta utgångspunkter var och är en satsning som burit frukt.

Hans Cederberg

Dela:
Kategorier: