Närvaron är obligatorisk

Det är viktigt att du deltar i skolarbetet då dina studieresultat är helt beroende av din närvaro och ditt engagemang i dina studier och i skolan. Obligatorisk närvaro gäller för samtliga schemalagda lektioner och mentorsdagar. Likaså gäller närvaro om lärare och klass kommit överens om arbete på annan tid eller plats (till exempel studiebesök). Det finns två slags frånvaro: anmäld och icke anmäld. Den sistnämnda räknas som olovlig och kan vid upprepade tillfällen leda till att rätten till studiemedel upphör.

Frånvaroanmälan

Du som är frånvarande skall anmäla detta till skolan före klockan 08:30.
För elever under 18 år är det vårdnadshavare som ska göra frånvaroanmälan.

Frånvaroanmälan skall alltid göras i Skolplattformen Frånvaro/ Närvaro.

Du (eller vårdnadshavare om du är under 18 år) måste frånvaroanmäla dig under den perioden du är frånvarande före klockan 08:30 första sjukdagen. När du är åter i skolan meddelar du undervisande lärare eller din mentor.

Du som blir sjuk under dagen ska i första hand mentor. Om du blir frånvarande längre tid än du uppgett till skolan, måste du anmäla det i Skolplattformen Frånvaro/ Närvaro så att din frånvaro blir rätt registrerad.

Ledighet

Om du har beviljats ledighet av mentor eller rektor registreras detta av mentor som anmäld frånvaro. Lov upp till tre dagar beviljas av mentor. Längre ledighet avgörs av rektor. Ansökan om ledighet görs på särskild bankett, som du kan ladda ner här:
Ansökan om ledighet i gymnasieskola

Du kan inte begära extra prov eller förhör som faller bort under ledigheten. Utbildningen förutsätter att elever är närvarande. Därför är skolan restriktiv i sin bedömning av ledighetsansökningar.

Eget ansvar

Du ansvarar själv för att du inte kommer efter i dina studier på grund av frånvaro. Du kan inte kräva att läraren på nytt går igenom saker som han/hon redan behandlat, eftersom hela klassens arbete då skulle fördröjas. Endast vid längre frånvaro och vid mycket speciella skäl kan skolan ge hjälp i form av stödundervisning.

Ogiltig frånvaro

Vid hög ogiltig frånvaro skickas automatiskt en varning hem. Upprepas frånvaron upphör rätten till studiemedel. Vid hög giltig frånvaro kopplas skolans elevhälsoteam in och du kan komma att behöva lämna läkarintyg. Om så inte sker kan rätten till studiemedel upphöra även vid anmäld frånvaro.

Sen ankomst registreras i frånvarosystemet och det är läraren som avgör när det är lämpligt att släppa in en elev som kommer sent. Om du uteblir från enstaka lektion eller hel dag utan att anmäla detta registreras detta som icke anmäld frånvaro.

 

Dela: