Ordningsregler

För att ge alla de bästa förutsättningar att lyckas i sina studier och ges möjlighet att trivas i en trygg miljö gäller följande:

  • Obligatorisk närvaro gäller på alla lektioner i alla kurser. Likaså gäller att lektionerna startar på utsatt tid. Vid sen ankomst avgör läraren om och när det är lämpligt att släppa in eleven.
  • Eleverna ska vara delaktiga, ha inflytande över planering av uppdrag, kursinnehåll och arbetssätt samt ta ansvar för att genomföra sina studier. Angivna inlämningstider för gymnasiearbetet och övriga inlämningsuppgifter ska hållas.
  • Kursmål och betygskriterier gås igenom och diskuteras vid kursstart. Kontinuerlig uppföljning av detta under kursen görs. Läraren har ansvar för att detta genomförs. Eleverna ansvarar för att vara delaktiga i planeringen.
  • Om elev uppträder olämpligt eller störande kan eleven bli avvisad från lektionen. Läraren har därefter samtal med elev och elevens klassföreståndare/handledare. Är eleven omyndig tar klassföreståndaren/handledaren kontakt med målsman.
  • Kränkande behandling av någon i någon form accepteras inte. Under lektionerna ansvarar läraren för att reagera och agera i händelse av mobbning eller andra händelser som inte är förenliga med skolans Värdegrund och Likabehandlingsplan.
  • Elev som ertappas med att fuska tilldelas en skriftlig varning och målsman underrättas av handledaren om eleven är omyndig. Betygssättningen prövas.
  • Vi tar inte emot besök till elever under skoltid. Skolan är en arbetsplats för såväl elever som personal.
  • Alla ansvarar för att vara aktsam om skolans lokaler och inventarier. Den som saboterar, klottrar eller vandaliserar blir skadeståndsskyldig. Ingen mat eller dryck i undervisningslokaler. Gäller även i verkstäder och grupprum.
  • Mobiltelefoner och digital ljudutrustning ska vara avstängda alternativt ljud avstängt för omgivningen under lektionstid och vid gemensamma samlingar i aulan.
  • Säkerhet- och ordningsföreskrifter ska följas. Vad gäller verkstäder skall arbetskläder, skyddskor och skyddsutrustning användas enligt anvisningar. Se även ”Regler i verkstaden” anvisade på dörr till verkstaden.

Personalen STFG

Dela: